MEDIATOR WARSZAWA

Mediacje rodzinne, cywilne,  pracownicze


Mediator Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Olsztyn – Paweł Kujawa. Mediacje to dobrowolne, poufne metody rozwiązywania sporu. W jej trakcie strony konfliktu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Przedmiotem mediacji mogą być:

Mediator rodzinny:

Mediacje rodzinne: mediacje o alimenty, ugoda alimentacyjna do 500+, plan opieki rodzicielskiej, podział majątku, mediacje małżeńskie.

Mediacje cywilne:

Podział majątku, sprawy o zapłatę, realizacja kontraktów i zobowiązań, spory rodzinne i sąsiedzkie.

Mediacje pracownicze:

Konflikt z pracodawcą, konflikt w zespole.

MEDIACJE WARSZAWA, GDAŃSK


Jak przebiega mediacja?

 • Po otrzymaniu wniosku od jednej ze stron lub postanowienia sądu mediator sądowy kontaktuje się ze stronami. Ustala termin i wskazuje miejsce spotkania.
 • Mediator sądowy wyjaśnia zasady i przebieg postępowania mediacyjnego
 • Mediacje są rozmowami stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
 • Strony mogą zrezygnować z udziału.
 • Mediacje są poufne. Mediator sądowy nie może udostępniać informacji poufnych osobom trzecim.
 • Protokół mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
 • Mediator rodzinny, sądowy nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. Chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy.

Mediator Warszawa

MEDIATOR GDAŃSK


W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

 • Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony.
 • Mediator sądowy doręcza stronom odpis protokołu.
 • Mediator rodzinny, sądowy przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta.
 • Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
 • Sąd nie zatwierdzi ugody, jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Dalej, gdy zmierza do obejścia prawa, a także, gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
 • Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności, nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
 • W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Korzyści, jakie przynoszą mediacje

 • Oszczędność czasu i pieniędzy
 • Pozwala także na utrzymanie wzajemnych relacji.
 • Sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
 • Możliwość wyjaśnienia wszelkich okoliczności, przedstawienie swoich argumentów i poznanie argumentów drugiej strony
 • Uniknięcie uwikłania w proces sądowy dzieci, krewnych, znajomych
 • Możliwość pojednania się ze stroną konfliktu

MEDIATOR SĄDOWY WARSZAWA – PAWEŁ KUJAWA


Jako mediator sądowy serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług! Główne miasta, w których wykonuje swoją działalność to: Warszawa, Gdańsk, Olsztyn i Elbląg. Do swojej pracy dokładam wszelkie zaangażowanie,  do spraw podchodzę w sposób rzetelny i profesjonalny. Często napotykam wiele problemów natury ludzkiej: konflikty, nieporozumienia. Niezależnie, czy chodzi o mediacje rodzinne, cywilne czy pracownicze. Wiem, że w takich chwilach, dla uzyskania porozumienia, ważna jest cierpliwość i umiejętność słuchania. W życiu często niewłaściwie oceniamy ludzi, ich intencje. Dzięki mediacji oraz często nawet jednej krótkiej rozmowie można dojść do sedna problemu i go rozwiązać drogą pokojową. Mediator Gdańsk, Gdynia, Warszawa, Elbląg – mediacje.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą. Mediator Gdańsk Paweł Kujawa.