Czym jest mediacja?


Mediacja jest to inaczej procedura rozwiązywania konfliktu. Jest to szansa na rozwiązanie konfliktu w sposób akceptowalny dla Ciebie. Prowadzona jest przez mediatora, który kieruje procesem i wspiera uczestników mediacji w uzgodnieniach. Pomagając tym samym w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron.

– Ugoda zawarta przed mediatorem jest w 98% wypełniana, ponieważ uzgodniły ją obie strony konfliktu.

– Mediator dba o to, aby każdy z uczestników mógł przedstawić swoje racje.

– Mediator nie jest sędzią i nie rozstrzyga, nie doradza stronom, nie podejmuje za nie decyzji ani nie rozwiązuje za nie problemu. To strony bowiem podejmują ostateczne decyzje i tworzą ugodę.

Zasady mediacji:


Dobrowolność – mediacja jest dobrowolna. Obydwie strony muszą wyrazić zgodę na mediacje. Mediację w każdej chwili każda ze stron, w tym także mediator ma prawo przerwać.

Bezstronność – mediator jest osobą bezstronną. Nigdy nie ocenia ani nie przyznaje racji jednej ze stron. Zajmuje się przede wszystkim prawidłowym przebiegiem procesu. Tak, aby mediacja mogła przebiegać bez zakłóceń i we wzajemnym poszanowaniu.

Neutralność – mediator nie zajmuje się problemem od strony fachowej, gdyż „fachowcami” w tym procesie są strony i to one wiedzą najlepiej, czego chcą. Porozumienie zależy wyłącznie od woli stron.

Poufność – wszystko, co zostanie powiedziane podczas mediacji, objęte jest tajemnicą. Jedyną jawną treścią jest spisane porozumienie (ugoda). Mediator nie będzie podawać na zewnątrz żadnych informacji uzyskanych od stron, nie może być powołany na świadka w sądzie. Również strony nie mogą skutecznie powoływać się na informacje i propozycje składane podczas mediacji, o ile nie zostały one zawarte w porozumieniu. Z tajemnicy mediacji zwolnić może tylko zgodna wola obydwu stron.

Kiedy na mediacje?


Czas na mediacje jest zawsze!

– Przed złożeniem pozwu do sądu możecie wszelkie kwestie sporne rozwiązać przed mediatorem. Mogą być to kwestie dotyczące mediacji rodzinnych: sposób rozstania, sposób opieki nad dziećmi, sprawy majątkowe, alimenty. Mogą też być z obszarów mediacji cywilnych: zapłata, spory sąsiedzkie, podziały majątku.

– Po złożeniu pozwu w sądzie wraz z wypracowaną przez obie strony w obecności mediatora i podpisaną ugodą, najczęściej sąd na posiedzeniu niejawnym zatwierdza ugodę i ma ono moc prawną. W razie potrzeby może być również nadana klauzula wykonalności.

– Po złożeniu pozwu do sądu i w trakcie procesu sądowego na każdym jego etapie. Aby uniknąć długotrwałego i wyczerpującego emocjonalnie procesu sądowego, możecie podjąć wszystkie ustalenia przed mediatorem.

Zobacz także: cennik